Cryo Immuno Knives

Diamond platform cyro knife for cryo-immuno-chemistry.